Węgrzce, ul. Warszawska 72

REGULAMIN

Wypożyczalnia Motocykli „Moto-Pakt”

Regulamin

 

 1. Najemca w celu zawarcia umowy najmu musi okazać dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem.
 2. Najemca musi posiadać i okazać uprawnienia do kierowania pojazdem.
 3. Kierowcą motocykla może być tylko osoba wskazana w umowie najmu.
 4. Jeżeli strony nie ustaliły innych warunków, wypożyczenie oraz zwrot motocykla odbywa się w siedzibie Wynajmującego.
 5. Wynajmujący oświadcza że pojazd jest w pełni sprawny, posiada wszystkie niezbędne dokumenty a także ważne badania techniczne dopuszczające go do eksploatacji na drogach publicznych.
 6. Wszelkie zastrzeżenia ze strony Najemcy co do stanu technicznego pojazdu oraz jego ewentualnych zniszczeń w dniu wynajęcia będą ujęte w uwagach.
 7. Najemca otrzymuje motocykl czysty i zatankowany do pełna.
 8. Najemca jest zobowiązany do oddania czystego i zatankowanego motocykla, w innym wypadku ponosi opłatę za mycie 20zł, tankowanie : brakujące paliwo oraz usługa 20 zł.
 9. Przy zawarciu Umowy, Wynajmujący wymaga od Najemcy wpłaty Kaucji w wysokości: 500 zł
 1. Kaucja stanowi finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy  i przeznaczona jest na rekompensatę szkody Najemcy powstałej w okolicznościach wymienionych w pkt. : 8, 13, 20, 21, 24, 25
 1. Jeżeli nie wystąpią podstawy od zatrzymania części lub całości Kaucji, zostanie ona zwrócona najemcy w  gotówce w dniu zwrotu pojazdu lub przelewem w terminie 3 dni od daty zwrotu pojazdu na wskazany rachunek bankowy.
 1. Istnieje możliwość przedłużenia czasu najmu po uzyskaniu zgody Wynajmującego.
 1. Przekroczenie określonego czasu najmu bez uzyskania zgody Wynajmującego skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 100zł.
 1. Spóźnienia do 20 minut nie powodują naliczenia dodatkowych opłat.
 1. Przekroczenie terminu umowy powyżej 3 godzin i nie powiadomienie Wynajmującego  o zamiarze wydłużenia okresu wypożyczenia skutkuje powiadomieniem Policji o kradzieży pojazdu.
 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia przez Najemcę przepisów o ruchu drogowym, opłat za parkowanie itp. i nałożonych na Niego w związku z tym kar w czasie trwania umowy najmu.
 1. Podczas okresu najmu, Najemca zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji pojazdu tj. kontroli oświetlenia, stanu poziomu oleju w silniku, stanu powietrza w ogumieniu itp. W przypadku stwierdzenia braków, które mogą spowodować uszkodzenie przedmiotu najmu, najemca zobowiązany jest uzupełnić zauważone braki.
 1. Wynajmujący nie ogranicza Najemcy w zakresie limitu kilometrów w czasie trwania umowy najmu, lecz nakłada obowiązek przekazania przedmiotu najmu Wynajmującemu co 5 tys. kilometrów (+/- 500km) na potrzeby przeglądu technicznego. Koszt  najmu zostanie obniżony proporcjonalnie do czasu postoju motocykla w serwisie lub jeśli to możliwe, czas trwania umowy zostanie przedłużony.
 1. Wynajmujący wyraża zgodę na użytkowanie motocykla we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Użytkowanie przedmiotu najmu poza granicami Unii Europejskiej wymaga uzyskania pisemnej zgody od Wynajmującego oraz uiszczenia dodatkowej opłaty.
 1. W razie wypadku lub kolizji Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego, Policji i dopilnowania sporządzenia przez Policję notatki urzędowej na tę okoliczność oraz dostarczenia motocykla do siedziby Wynajmującego w czasie nie dłuższym niż 48 godzin. Nie dotrzymanie określonego terminu skutkuje obciążeniem Najemcy wszelkimi kosztami związanymi z naprawą i transportem motocykla, bez względu na orzeczenie o winie sprawcy zdarzenia drogowego.
 1. Jeżeli Najemca jest sprawcą kolizji, wypadku, zdarzenia drogowego, uszkodzenia przedmiotu najmu ponosi koszty związane z naprawą i transportem przedmiotu najmu.
 1. Najemca nie ponosi żadnych kosztów związanych z przestojem przedmiotu najmu na czas naprawy.
 1. Jeżeli Najemca uczestniczył w kolizji, wypadku, zdarzeniu drogowym, a nie jest jego sprawcą, nie ponosi żadnych kosztów związanych z naprawą i transportem przedmiotu najmu.
 1. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu, które wynika z  ewidentnej winy najemcy (np. jazda w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, brawura, rażące łamanie przepisów ruchu drogowego, udostępnienie motocykla osobie nie zawartej w umowie najmu) Najemca ponosi wszelkie koszty związane z naprawą i transportem motocykla, a okres naprawy traktowany będzie jako kontynuacja umowy najmu wraz z wszelkimi konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi.
 1. W przypadku kradzieży przedmiotu najmu w trakcie trwania umowy, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego oraz Policji. Najemca ponosi koszt w wysokości 100% wartości rynkowej skradzionego motocykla oraz zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Wynajmującemu komplet dokumentów i kluczyka od skradzionego motocykla.
 1. Nie upoważnia się Najemcy do podejmowania decyzji w sprawie jakiejkolwiek naprawy uszkodzonego motocykla stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.
 1. Wynajmujący nie odpowiada za straty materialne powstałe w wyniku nie dotarcia wypożyczanym pojazdem do celu podróży z powodów awarii, kolizji itp.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Copyright 2016 MotoPakt ©